Reklamační řád

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

-má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

-se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

-je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

-zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí.

 

V případě reklamace se ozvěte na kontaktní e-mail info@papiraslovo.cz a bude Vám zaslán reklamační formulář. 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího prostřednictvím e-mailu a dále doručením reklamovaného zboží na výše uvedenou na adresu místa jeho podnikání prostřednictvím pošty nebo jiného předem domluveného dopravce. Osobní reklamace je možná výhradně po předchozí domluvě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do sedmi (7) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně případného zaslání nového zboží bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Jestliže prodávající reklamaci neodmítne, zašle kupujícímu prostřednictvím e-mailu potvrzení o přijetí reklamace a kupující potvrdí prodávajícímu, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva, pokud mu nějaké prokazatelně vzniknou. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je prodávající povinen kupujícího informovat, a to na e-mailovou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží. V případě, že si kupující nepřevezme reklamované zboží zaslané prodávajícím na adresu sdělenou kupujícím, je prodávajícím oprávněn účtovat si přiměřené. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

V Praze dne 21. 1. 2024

Přejít nahoru